KOLÁŘ, Z. "Galerie Velké Ceny" - architektonická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

... architektonická studie objektu "galerie" je svébytnou "designerskou kompozicí" posouvající tradiční atrbiuty architektury směrem k zvýraznění dynamiky nosné konstrukce /přepsané do tvaru objektu/. Základním výrazovým atributem navrženého objektu mělo být téma "zachycení" /vyjádření/ pohybu a času". Toto mimořádně náročné téma je velmi působivě proměněno v plastický tvar objektu "vstupujícícho do prostoru s rychlostí myšlení člověka". Vše, celý děj, je zvýrazněn konstrukcí, která uvolňuje vnitřní prostor pro maximálně variabilní - účelové /scénické/ proměny. Součástí prostorotvorné kompozice je komunikační systém, který se tak stává základním výtvarným atributem vyjadřujícího pohyb. Opláštění objektu navozuje pocit dynamiky pohybu, prostorem plynoucího, nebo letícího tělesa /objektu/, který je typický pro stroje pohybující se na závodní dráze. Lze konstatovat, že architektonická studie "galerie" je velmi zdařilou prezentací tématu-zadání, jehož základem je pohyb/rychlost/ a čas. Diplomant zcela jednoznačně dokladuje schopnost tvůrčím způsobem zvládat mimořádně náročné architektonické/designerské úkoly na špičkové úrovni, výrazně převyšující požadavky na zpracování diplomového proejktu. Otázky k obhajobě: - forma přepisu základní tvůrčí myšlenky do "hmoty" objektu a jeho provozu - konstrukce komunikačního systému /vnějšího-vnitřního/ a jeho propojení s konstrukcí objektu - materiál a barevnost obvodového pláště

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A výrazně tvůrčí, zodpovědný
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Foretníková, Ladislava

Diplomová vychází kvalitního ambiciózního konceptu, je prezentována vizualizacemi na velmi kvalitní a přesvědčivé úrovni, s výraznou tvůrčí invencí a s citem pro architektonický výraz. Půdorysy, řezy, konstrukční schéma a detail fasády mají dobrou grafickou úroveň, ale malou vypovídací hodnotu, jsou schematické, což výrazně snižuje celkovou kvalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - zakomponování navrženého objektu do prostoru je logické a respektuje provozní vztahy a požadavky na exponované území motoristického areálu Velké Ceny města Brna, citlivě reaguje na pohyb návštěvníků v prostoru areálu - koncept vhodně řeší náročný provoz návštěvníků galerie a závodního Masarykova okruhu, systém komunikací nemá kolizní místa a je zajištěna dostupnost, zejména servisními vozy každého místa v areálu a jeho okolí a zároveň se vyrovnává s výraznou morfologií terénu, navazuje na odkaz historického automobilového okruhu a v maximální možné míře respektuje okolní přírodu
Architektonické řešení A - architektonická studie zdařile prezentuje názor autora na /dynamickou/ architekturu, která svým výrazem vyjadřuje výjimečné téma, kterým Velká Cena města Brna zcela jistě je - vlastní objekt galerie je navržen v působivé architektonické formě, organické křivky - efektní kombinace pohledového betonu, skla a oceli - výrazný červený akcent síně slávy
Provozní řešení D - provozní řešení je těžko čitelné, z důvodu volby efektního, ale nepřehledného 3D zobrazení jak půdorysů, tak zejména řezu - diskutabilní je vybudování náročné rampy na střechu pro získání 10 parkovacích míst, jakkoli bude výhled na závodní dráhu z tohoto parkoviště atraktivní - v situaci není čitelná terénní vlna avizovaná v autorské zprávě a osazení a napojení objektu do tohoto sklonitého terénu
Technicko konstrukční řešení D - aspekty konstrukčního řešení jsou popsány v autorské zprávě, ve výkresové dokumentaci však prezentovány nejsou - výkres 24 nazvaný "statické schéma" není nejen statickým schématem, ale ani jako "schéma konstrukce " nemá dostačující výpovědní hodnotu - ve schématu "konstrukce estakády" není zakreslena konstrukce zajištující prostorovou tuhost svislé nosné konstrukce /- má jí snad být vodorovná nosná konstrukce vozovky?/ - konzola střechy, navíc zatížená zavěšeným podlažím "síně slávy", navržená zakresleným způsobem by byla obtížně realizovatelná /smělý záměr autora uvedený v jeho zprávě "vytvořit přesah architektury, který by demonstroval nadvládu člověka nad fyzikálními zákony" by tímto způsobem nevyšel/ - výkres "detail fasády" není detailem, ale snad schématem
Formální úroveň D - diplomová práce je zpracována na vysoké grafické úrovni - v případě půdorysů a řezu je však těžko čitelná, půdorysy v případě tak složitého prostorového konceptu by navíc měly být vybaveny kótami výškových úrovní - řada výkresů, zejména situací není vybavena popisy, zakreslením orientace ke světovým stranám, což činí orientaci ve výkresové dokumentaci velmi nesnadnou - v případě referenčních případů nejsou uvedeni autoři citovaných staveb - prezentace architektonického záměru prostřednictvím vizualizací, jak exteriérů tak interiérů, je profesionální a působivá
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 31416