MARTINEC, P. Návrh bezpečnostních prvků vozidla Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Bc. Pavel Martinec přistoupil k řešení své diplomové práce odpovědně a velice aktivně. Navázal zároveň na svoje zkušenosti ze zahraniční stáže. Po úvodním ujasnění fyzikální podstaty problému návrhu deformačního členu pracoval intenzivně na přípravě zkoušek vzorků použité hliníkové pěny a také na přípravě zkoušky výsledného deformačního členu, včetně návrhu a výroby potřebných přípravků. Využíval přitom intenzivně dostupné podklady, konzultace s vedoucím práce i na spolupracujících pracovištích. Na jeho přístupu oceňuji také časové rozplánování poměrně obsáhlé práce a dodržování stanovených termínů, což umožnilo dovést práci do úspěšného konce a splnit stanovené cíle. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce řeší návrh bezpečnostních prvků vozidla Formule Student, podstatná část je věnována problematice deformačního členu. Z úvodních části vyplývá, že student je dobře seznámen s řešenou problematikou a požadavky danými pravidly pro tato vozidla. Při návrhu deformačního členu byl vybrán nejdříve vhodný materiál a provedeny kvazistatické zkoušky jeho chování na zátěžném stroji. To studentu umožnilo přejít k návrhu deformačního členu vozidla, kde se musel vypořádat s jeho pyramidálním tvarem. Sestavený návrhový výpočet odpovídá možnostem studenta a ukázal se jako použitelný. K provedení zkoušek s navrženým členem student navrhl také testovací opěrný přípravek s využitím počítačové simulace jeho namáhání. K praktické realizaci testu byla dále navržena opěrná deska členu (bulkhead) a přítlačné desky pro testování členu v zátěžném stroji. Student takto dovedl k realizaci celý návrh členu až po přípravu zkoušek. Výsledky následně provedené zkoušky deformačního členu vyhověly požadavkům pravidel, ve kterých jsou vzájemně svázány požadavky na pohlcenou deformační energii a povolená zrychlení a potvrdily tak použitelnost provedeného návrhu. Zkouška ověřila i navržený přípravek. Výběr dalších bezpečnostních prvků, jako jsou bezpečnostní pásy, helma, kombinéza atd. je proveden účelně. Návrh upevnění bezpečnostních pásů vyhovuje pravidlům. Diplomant zpracoval práci přehledně a i po formální stránce je práce zpracována pečlivě. Celkově lze práci hodnotit kladně a ocenit její dovedení až do praktické realizace. Poměrně rozsáhlé zadání práce bylo splněno a práci je možno doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38515