KONEČNÁ, K. Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Cílem této práce bylo vytvořit program, který by umožňoval snadné zjištění pracovního bodu či oblasti odstředivého čerpadla a to i při spolupráci dvou čerpadel. Tato práce byla rozdělena na dvě části. Část kterou se zabývala diplomantka se týkala zpracování všech charakteristik čerpadla, určení součtových charakteristik pro paralelní a sériové zapojení čerpadel, případné změně charakteristiky při otáčkové regulaci. Diplomantka při řešení zadání musela zvládnout programovací jazyk Microsoft Visual Basic. V práci dále podrobně popsala všechny charakteristiky odstředivého čerpadla včetně postupu jejich měření. Dále podrobně popsala problematiku, která se týkala náhrady průběhu charakteristik polynomem na základě metody nejmenších čtverců a problematiku určování součtových charakteristik. Při řešení zadaného úkolu spolupracovala s Pavlem Maléřem, který řešil druhou část uvedené problematiky. Spolupráce probíhala na vynikající úrovni. Diplomantka pracovala svědomitě, samostatně a pokryla zadání v celém rozsahu, proto doporučuji její diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Diplomová práce se po úvodu věnuje teorii čerpadel, která je přednášena v rámci předmětu Tekutinové stroje I. Jsou zde uvedeny základní úvahy o charakteristikách čerpadel, o jejich měření, regulaci (otáčkami a obtokem) a o získání charakteristiky při paralelném či sériovém zapojení čerpadel. Vše bez ohledu na charakteristiku potrubí (to již řeší další diplomová práce, která s touto řeší problém jako celek). Tato teorie je diplomantkou dále zpracována v programovém prostředí Microsoft Visual Basic pro vytvoření sériového či paralelního zapojení čerpadel. Diplomantka zde využívá numerických metod (především metoda nejmenších čtverců a Newtonovou metodu tečen) pro nalezení aproximačního polynomu 4. stupně a pro výpočet kořenů polynomu 4. stupně pro výpočet průtoku Q při známé měrné energii Y čerpadla. Hlavní a nejdůležitější část celé diplomové práce je vytvoření výpočetního programu, ke kterému diplomová práce uvádí manuál. Zde je popsáno jeho použití, výběr ze zadaných charakteristik, případně využití nové charakteristiky při zadávání nového čerpadla. Diplomová práce je napsána přehledně, má dobrou grafickou úpravu. Splňuje zadání, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12473