MÁŠA, B. Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Náhlík, Luboš

Student se samostatně zhostil tématu Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí. Předložená práce je svým záběrem interdisciplinární, kombinuje přístupy nelineární mechaniky kontinua a numerické metody s materiálovými vědami, což ji činí po odborné stránce náročnou, neboť se student musí zároveň orientovat v několika oborech. Výsledkem práce je popis mechanismu poškození částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí, jenž je podložen patřičnými numerickými výpočty za pomoci metody konečných prvků. Poznamenejme, že se diplomant svojí prací zapojil do řešení projektu GA ČR 106/08/1409 „Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření“. Výsledky dosažené během řešení diplomové práce byly již částečně publikovány. Diplomant je spoluautorem článku v zahraničním recenzovaném časopise zařazeném v databázi Scopus (Key Engineering Materials), spoluautorem manuskriptu zaslaného do „impaktovaného“ časopisu Mechanics of Composite Materials (Springer, IF = 0,342), který je v současné době v recenzním řízení a spolupracuje na přípravě manuskriptu pro časopis Composite Structures (Elsevier, IF = 2,006). Pan Máša je také členem řešitelského týmu juniorského projektu FSI-J-11-38 „Aplikace nových postupů zobecněné lomové mechaniky na stanovení lomového chování inženýrských konstrukcí“. Za příkladný považuji přístup studenta k řešení zadané problematiky. Student pravidelně konzultoval postup řešení své práce, projevoval zájem o řešenou problematiku i značnou tvůrčí invenci. K věcnému obsahu či formálnímu zpracování práce nemám žádné výhrady, proto navrhuji hodnocení A, a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ševčík, Martin

Diplomová práce Bc. Bohuslava Máši je zaměřena na numerické modelování chování částicového kompozitu s polymerní matricí. Cílem práce je studovat makroskopickou odezvu kompozitu na aplikované zatížení. Matrice je modelována jako nelineární materiál. Práce je členěna do logických celků, v nichž autor nejprve popisuje problematiku polymerních materiálů následovanou rešeršní studií vhodných konstitutivních modelů pro popis nelineárního chování polymerů. V další části je již detailně popsáno samotné modelování chování kompozitu, a to jak bez uvážení porušování matrice, tak i se zahrnutím tohoto mechanismu porušení kompozitu. Práce končí kritickým zhodnocením dosažených výsledků. Autor se snaží, s využitím numerických metod, studovat porušení matrice iniciací a růstem defektu v matrici, následovaným procesem dekoheze mezi matricí a částicí, který vede až k finálnímu porušení kompozitu. Celková práce působí uceleným dojmem a je zřejmé, že autor vyvinul nadprůměrné úsilí, aby kompletně popsal chování kompozitu při jednoosé tahové zkoušce. Studované téma je vysoce aktuální, o čemž svědčí nejen rok publikace citovaných prací. Bc. Bohuslav Máša již v průběhu magisterského studia publikoval dosažené výsledky v zahraničním časopisu, přičemž další článek je v recenzním řízení impaktovaného časopisu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 34023