KROUPA, P. Technické požadavky na svařované konstrukce v plynárenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Téma diplomové práce Bc. Petra Kroupy není v oboru technologie svařování zcela běžné. Zabývá se legislativou při přípravě, provádění a kontrole svářečských prací v plynárenském průmyslu. Tato problematika se stala velmi aktuální zejména po vstupu ČR do EU. Diplomant byl odkázán především na odbornou literaturu, normy a pomoc konzultanta v TDS Brno, neboť o otázkách legislativy při svařování se přednášky zmiňují jen velmi okrajově nebo vůbec. O to víc je třeba ocenit poctivý přístup diplomanta vedoucí ke zpracování diplomové práce velmi dobré kvality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Balej, Zdeněk

DP splnila zadaný cíl. Diplomant prokázal velmi dobrou orientaci v legislativních předpisech pro zadanou problematiku. V rozboru požadavků na provádění a kontrolu měla být DP více zaměřena na praxi v plynárenství. Po stránce grafické úpravy zde mohlo být více obrázků nebo fotografií k dané problematice. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12467