DRLÍK, M. Souřadnicová CNC vrtačka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Předložená diplomová práce řeší návrh a realizaci CNC souřadnicové vrtačky vhodné pro vrtání desek plošných spojů. Jedná se o náročnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Diplomant se v první části práce zaměřil na návrh frézky s pohyblivým portálem a stacionárním stolem. Stroj byl namodelován v programu Autodesk Inventor. Další část práce se zaměřuje na volbu a realizaci řídicího systému, který bude sloužit k řízení pohodů dle G-kódu. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomant prokázal vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Zadání diplomové práce je velmi náročné, zejména svou realizační částí. Navržená a z velké části zhotovená CNC vrtačka má téměř profesionální provedení a vlastnosti. Není pochyb tom, že většinu prací realizoval přímo diplomant, což svědčí o jeho vynikajících inženýrských schopnostech. Práce je hodnotná jak z hlediska konstrukčního a přístrojového, tak i z hlediska systémového propojení programových prostředí a přenosu dat, potřebného pro racionální výrobu plošných spojů. Návrh se správně vyhnul jednoúčelovým řešením a v co největší míře aplikuje dostupné hotové přístrojové a programové komponenty. Excelentní výsledek diplomové práce částečně snižuje písemná část práce, ve které převládá popisná forma vrtačky a jejich dílů bez teoretických zdůvodnění návrhů. Např. problematice řízení pohybu a regulačním obvodům je věnována jen strana 45.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 34017