NEUŽIL, O. Emulátor HF RFID tagu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vychodil, Josef

Bakalářská práce se věnuje popisu RFID systémů v pásmu HF a vývoji emulátoru tagu dle standardu ISO 15693. První dvě třetiny textové části jsou věnovány rešerši RFID problematiky a zvoleného standardu. Samotný návrh a konstrukce emulátoru je popsána na posledních 12 stranách. Popis místy obsahuje odborné nepřesnosti. Zvolené hardwarové řešení není příliš vhodné a student sám v závěru přiznává, že systém nedokáže komunikovat se skutečnou čtečkou. Celkově nevhodný je zvolený postup návrhu obslužného kódu, který je zaměřen na komunikaci s jednou vybranou HF čtečkou. Korektním přístupem by bylo implementovat funkce emulátoru striktně dle požadavků normy. Zdrojový kód firmwaru přiložený na CD obsahuje zásadní chybu, která způsobuje, že emulátor nikdy nemůže odeslat UID (porovnání dvou polí pomocí if(received_command==readers_demand), což ve skutečnosti porovnává ukazatele; kód pro odeslání UID je pak linkerem odstraněn). To poněkud snižuje hodnověrnost studentova tvrzení uvedeného v závěru, že emulátor dokáže přijmout Inventory čtečky a odpovědět na ni svým UID. Celkově předložená práce splňuje požadavky v zadání pouze částečně, je z ní patrné, že zejména firmwarová část byla dokončována na poslední chvíli. Obsahuje množství pravopisných chyb a překlepů. Přesto je oproti minulé verzi patrné zlepšení a základní funkce emulátoru jsou popsány a implementovány, proto práci doporučuji k obhajobě. Posudek vypracoval konzultant bakalářské práce Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Derbek, Vojtěch

Oproti práci předložené k předchozí obhajobě se studentovi podařilo dosáhnout některých zlepšení. Emulátoru HF RFID tagu je schopen komunikace s omezeními. Návrh analogové části front endu vykazuje silnou parazitní kapacitu při modulaci dat. Pro cílové frekvence podnosné 424 kHz a 484 kHz je takovýto návrh nevhodný a vede ke špatné čitelnosti emulovaného signálu. To, společně se slabou úrovní zátěžové modulace, má za důsledek neúspěšnost detekce emulovaného signálu komerční čtečkou. Implementace firmware zahrnuje základní moduly pro detekci signálu čtečky a kódování odpovědi. Stavový automat tagu není detailně rozpracován. Jako příklad pro demonstraci funkce student zvolil příkaz Inventory.

Navrhovaná známka
D
Body
65

eVSKP id 87357