DVOŘÁK, P. Detekce a segmentace mozkového nádoru v multisekvenčním MRI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Ing. Pavel Dvořák pracoval během svého doktorského studia samostatně a svědomitě plnil pokyny školitele. Zúčastnil se několika stáží, kdy vždy vznikly spolu se spolupracovníky kvalitní publikace v časopisech s impaktním faktorem. V roce 2012 to byla například stáž na univerzitě TU Wien, kde spolupracoval s Prof. Walterem Kropatschem na automatické analýze MR obrazů. V roce 2014 zúčastnil stáže na univerzitě MedUni Wien a UMIT Hall in Tirol, kde spolupracoval s místními týmy na multimodální segmentaci MR obrazů. Také se zúčastnil řady mezinárodních konferencí (CVWW 2013, Measurement 2013, TSP 2013, PIERS 2013, ESMRMB 2013, SPIE Medical Imaging 2014 a TSP 2014 atd.) Jako jeho školitel doporučuji jeho disertační práci přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Přibil, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Šprláková-Puková,, Andrea

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88261