MADĚRÁNKOVÁ, D. Identifikace organismů pomocí analýzy nukleotidových denzitních vektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Disertační práce Ing. Denisy Maděránkové je zaměřena na metody numerické konverze symbolických genomických sekvencí a dále na metody analýzy genomických signálů se zaměřením na molekulární identifikaci organismů. Autorka se zaměřila na novou metodu založenou na výpočtu denzity v sekvencích pro DNA barcoding. Na základě předložené práce mohu konstatovat, že autorka splnila cíle stanovené v tezích disertační práce a dosáhla zaznamenáníhodných výsledků. Za podstatné považuji vytvoření originálního popisu genomických sekvencí vhodného pro molekulární identifikaci, vytvoření referenční databáze pro třídění organismů a dále důkladné ověření metody na rozsáhlé databázi. V práci jsou přehledným způsobem prezentovány výsledky ověření včetně diskuse rozporuplných výsledků v případech sekvencí organismů, které byly v dostupných klasifikacích zjevně nesprávně zatříděny. Ing. Maděránková pracovala po celou dobu svého doktorského studia velmi aktivně a prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce včetně schopnosti prezentovat dosažené výsledky. Oceňuji zejména důkladný a kritický přístup k hodnocení vlastních výsledků a snahu o maximální ověření formou zpracování rozsáhlých databází a porovnání s dostupnými výsledky. Jsem přesvědčen, že Ing. Maděránková vypracovala hodnotnou disertační práci a dosáhla vědecké úrovně potřebné k udělení titulu doktor.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Babula, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Schwarz, Daniel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88146