VYROUBAL, P. Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Dizertační práce Ing. Petra Vyroubala, zpracovaná na téma Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii, se zabývá studiem biomimpedance, jenž se v poslední době jeví jako perspektivní metoda pro celkovou diagnostiku stavu lidského organismu. Na své práci spolupracoval s AV ČR a s lékaři FN u svaté Anny v Brně. Na své práci pracoval průběžně a ve výsledku zpracoval své téma ještě v širším rozsahu, než bylo původně plánováno. Výsledný multifyzikální numerický model je koncipován jako tranzientní úloha na jedné straně zahrnující dynamický děj, který popisuje elasticitu cévní stěny a na straně druhé nestacionární, časově proměnné proudění, doplněného o elektromagnetické pole, což v současnosti představuje jeden z nejsložitějších problémů biomechaniky. Odvodil fyzikální model úlohy a definoval vazební rovnice pro řešení numerického modelu interakce proudící tekutiny s pružnou stěnou a elektrickým polem. Ode mě jako školitele aktivně přijímal zkušenosti a velmi dobře si dokázal samostatně získávat další informace. Se zadanými podklady pracoval samostatně a dobře využil veškeré zprostředkované kontakty s firmami spolupracujícími s naším ústavem v dané problematice. Ve svém studiu se neomezil pouze na oblast disertace, ale své schopnosti prohluboval i do dalších oblastí matematicko-fyzikálních analýz. Kvalitně publikoval průběžně dosažené výsledky své činnosti v řadě příspěvků v časopisech a na konferencích, 17 z nich je indexovaných (Scopus, ISI). Doktorand prokázal kolektivní vlastnosti pro týmovou práci a ochotu ke spolupráci, prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup. To se projevuje v aktivním zájmu i o práci a život na ústavu. Především je zapojen do projektu CVVOZE, kde jak svoji publikační činností, tak i spoluprací s firmami je nesporným přínosem. V této oblasti se do současné doby podílel na spoluprací s firmami: NORGREN, IMI Precision Engineering, EMS Patvag, Tyco Electronics, ABB, AVX a ELGAS. Podílel se přípravou na přiděleném grantu TAČR s firmou AVX a s firmou ELGAS v oblasti OPPIK – grantu, který je ve druhém kole výběru. Doktorand také průběžně prohlubuje své jazykové schopnosti anglického jazyka (slovem i písmem). Jako školitel mohu potvrdit, že doktorand nejen naplnil, ale i překonal všechny povinnosti, které ukládá legislativa pro udělení doktorátu.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uruba,, Václav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Horák,, Vladimír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 88128