PAVLÍK, O. Měnič pro malý 3f asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce zpracovává zajímavou a aktuální tématiku návrhu velmi levného měniče pro asynchronní motor, který významně rozšíří možnosti využití tohoto typu stroje. Práce má slušnou úroveň, zvlášťe je však potřeba ocenit studentovu zpodpovědnost a pečlivost při všech realizačních pracech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Patočka, Miroslav

Bakalářská práce se zabývá tranzistorovými měniči - trojfázovými střídači pro napájení asynchronních motorů malých výkonů v oblasti 100W. Student v teoretické části práce dimenzoval proudově i napěťově trojfázový střídač a spočítal ztrátový výkon střídače. Obvodově i konstrukčně navrhl a vyrobil funkční vzorek měniče. Řídicí část realizoval pomocí jednoúčelového integrovaného obvodu MC3PHAC, výkonovou část pomocí integrovaného obvodu FSB50450S. Na fumkčním vzorku ověřil experimentálně základní vlastnosti měniče. Po obsahové i formální stránce je práce zpracována velmi dobře. Pouze lze vytknout, že v seznamu použitých symbolů a i na některých místech textu nejsou psány symboly fyzikálních veličin kurzívou. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 35695