ANDRLOVÁ, Z. Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Author has been working responsibly and intensively. She has been using consultation on required level. Topic of work is complicated and not easy to be elaborated on level of master thesis. Considering above mentioned evaluation, author has demonstrated excellent level of knowledge and ability to develop own skills. Question: Is your work usable as “model methodology” for similar situation in different company?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Objectives are well defined. Definition of objectives in the context of solved topic, which is rather complicated, is very reasonable. Objectives of work have been accomplished.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Methodology is well defined. Author was able to define proper and specific methodology based on tools of strategic analysis.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Conclusion of analysis is well defined and gives good overview of situation on the market.
Praktická využitelnost výsledků A Practical usability has to be evaluated in the context of defined goal which was “identification of the most important, critical factors influencing the selection of the market entry mode of HH to Mexican market”. With respect to complexity and difficultness of topic the practical usability is quite high. Author has been able to summarize complex evaluation of critical factors influencing the company and has presented possible approaches how to solve potential problems.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formal aspects of work are generally on very good level. Printing quality of some tables is a little bit lower but still acceptable. Formal guidelines have been respected.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Author has been working with impressive amount of resources both in theoretical and practical part. Theoretical part is based on very complex overview of sources. Analysis was quite complicated due lack of available information. Nevertheless author has been able to collect relevant information on sufficient level. Information sources are generally well quoted with some marginal exceptions in practical part.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skulec, Rastislav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86967