ŠESTÁK, J. Vícerozměrné separace v kapalné fázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kahle, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Předložená disertační práce má rozsah 69 stránek, z toho vlastní odborný text končí na str. 52, za ním následuje seznam citované literatury se 161 položkami, sestávající převážně z článků v odborných časopisech. Závěr spisu pak tvoří přehled publikačních aktivit autora a seznam použitých symbolů a zkratek. Práce má standardní strukturu. Po stručném, ale výstižném úvodu jsou definovány cíle disertační práce. Následuje teoretická část, kde je v první části věnována pozornost popisu účinnosti separačního procesu pomocí píkové kapacity, poté jsou diskutovány jednotlivé separační techniky v kapalné fázi a následně možnost jejich spojení ve vícerozměrných systémech, a to vše na 19 stranách textu. Následuje experimentální část popisující aktivity uchazeče (10 stran) a prezentace a diskuse získaných výsledků (14 stránek). Nejdůležitější výsledky jsou pak shrnuty v Závěru (1 stránka). Lze zkonstatovat, že tento rozsah je přiměřený, práce je sestavena logicky, jednotlivé stati jsou vyvážené, odborná úroveň je vysoká. Rovněž ke kvalitě grafického zpracování nelze mít výhrady. To bohužel neplatí o jazykové správnosti; poměrně často se vyskytují chyby zejména ve shodě podmětu ženského rodu a přísudku; druhou Achillovou patou adepta je kladení čárek ve větě. Z hlediska věcné správnosti mám následující připomínky: • Na str. 13 jsou uvedeny poněkud neaktuální údaje o tlacích dosahovaných v UHPLC - Thermo Scientific Vanquish může pracovat až do 1500 barů, Shimadzu Nexera do 130 MPa, Agilent Infinity 1290-II může dosáhnout až 1300 barů. • správné vysvětlení zkratky PCDDs je „polychlorované dibenzo-p-dioxiny“ • v seznamu zkratek jsem postrádal české vysvětlení ke zkratkám UHPLC, UPLC, UHMWPE, WOS. Při celkovém hodnocení předložené disertační práce je nutno ocenit konstatovat její vysokou kvalitu, přičemž dosažené výsledky jasně dokládají tvůrčí schopnosti autora. To ještě podtrhuje jeho publikační aktivita. Protože předložený spis splňuje všechny požadavky kladené na dizertační práce dle § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, doporučuji jej přijmout k obhajobě a po jeho úspěšném obhájení a po splnění všech dalších podmínek vyžadovaných studijním řádem FCH VUT v Brně udělit Ing. Jozefu Šestákovi akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

Pulkrabová, Jana

Navrhovaná známka

Česla, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 88255