ENGL, O. Návrh konceptu účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kříž, Jan

The author choose an interesting and highly relevant topic. The thesis is well-structured and meets all the requirements (form and content). In the theoretical part the author gives an in-depth overview of Globalization, International Human Resources Management and Expatriates. He also took the initiative to conduct primary research, and based on 35-question-long survey, which was presented to expatriates currently or recently operating in the Czech market. I appreciate the author's practical approach and way how the was questionnaire build. The questionnaire consists of five different clusters of questions (Demographics, New environment, Preparation phase, Communication issues and Interpersonal & personal experience). Many conclusions are directly usable and applied in practice. The empirical part of the thesis also shows trends and possible areas of improvement preparation expatriates for international assignment in the Czech Republic. The findings were obtained via a rigorous data analysis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86824