HRABÁLEK, O. Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Muller,, David

Autor se ve své upravené diplomové práci věnuje tématu stolních a společenských her, což je předmět mu zřetelně blízký, o kterém disponuje rozsáhlými znalostmi. Upravená práce doznala bezesporu pozitivních změn, některé dále zmíněné nedostatky práce nicméně stále směřují spíše ke způsobu práce a nakládání s informacemi. Vzhledem k povaze práce se domnívám, že by stále bylo možné více rozpracovat úvod, ve kterém autor nyní autor detailněji rozvádí, že se bude zabývat analýzou konkurenčního boje a strategií jak na maloobchodní, tak velkoobchodní úrovni plus nastiňuje základní metody v podobě SWOT analýzy a práce s Porterovým modelem (PEST analýzu blíže nezmiňuje). Nevymezuje nicméně blíže cíle, postup ani práci s metodami, se kterými chce rozbor strategie společnosti Rexport, s.r.o., naplnit. . Samotná logika práce je vcelku pochopitelná a správně uchopená, autor nejprve shrnuje teoretické základy, rozebírá trh se společenskými hrami, poté se věnuje rozboru současného stavu a na závěr rozebírá pomocí PEST analýzy a dalších nástrojů možnosti společnosti. Drobné problémy s pojmenováním části a systematikou práce se autorovi podařilo odstranit. Pokud jde o jazykovou stránku textu, práce obsahuje některé drobné chyby a překlepy, nicméně výrazně nepřesahují akceptovatelný rámec. Bylo by nicméně vhodné, kdyby autor důsledně odstranil všechny nedostatky zmíněné u původně předkládané práce. Stejně tak i nadále by bylo vhodné lépe pracovat s informačními zdroji. I při vědomí toho, že autor často vychází z vlastních informací a osobních zkušeností a přes viditelné zlepšení práce s nimi by bylo adekvátní u některých, které jsou v textu předkládány, potvrdit, že jde o tento případ. Vzhledem k povaze práce je sice možné pracovat s osobními zkušenostmi, nicméně bylo by vhodné ji rozšířit o datové zdroje, které by měly být u některých konkurentů dostupné. I před odstranění některých metodologických nedostatků přetrvávají jisté problémy s omezenou mírou rozpracovanosti, např. u kapitoly týkající se SWOT analýzy, kdy se autor omezuje primárně na konstatování silných a slabých stránek bez hlubšího rozboru, který by práci bezesporu slušel. Práce bezesporu došla oproti předchozí verzi jistého zlepšení, naplňuje požadavky kladené na práce tohoto typu a je možné ji předložit k obhajobě. Stále nicméně platí, že by bylo možné se znalostmi, kterými autor disponuje a se zaměřením práce předložit text s většími ambicemi. Práci je celkově možné hodnotit stupněm C, nicméně pouze v případě adekvátně odpovídající velmi dobré obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 88148