ŽABKA, M. Studium vlivu výrobních parametrů aditivní technologie Selective Laser Melting na vlastnosti vyrobeného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Radek

Zpracovaná bakalářská práce se zabývá studiem procesních parametrů technologie Selective Laser Melting (SLM) a jejich vlivu na vlastnosti výrobku. Student při řešení práce čerpal převážně z aktuálních zahraničních vědeckých článků se zaměřením na materiál AlSi10Mg a 316L. V rešeršní části představuje jednotlivé články jako ucelený soubor hlavních poznatků a konkrétních procesních parametrů. Jednotlivé články jsou mezi sebou vzájemně porovnány. Na základě rešerše jsou pro jednotlivé materiály nalezeny rozsahy jednotlivých procesních parametrů, které umožňují výrobu součástí bez materiálových vad. Získané poznatky budou využity při studiu mechanických vlastnosti materiálu AlSi10Mg a nerezové oceli 316L. Bakalářská práce je na výborné úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koukal, Ondřej

Bakalářská práce rešeršního charakteru je na velmi vysoké úrovni. Autor prokázal schopnost kvalitní práce s literaturou. Každý použitý článek dokázal patřičně zhodnotit a vyvodit z něj závěry. Vzniklo tak ucelené dílo popisující vliv procesních parametrů na výslednou kvalitu dílů vyrobených metodou Selective Laser Melting. V závěru práce autor na základě provedené rešerše stanovuje optimální parametry pro výrobu z konkrétních slitin. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 89367