PETRÁK, J. Regulace s použitím rekonstruktoru stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vavřín, Petr

Diplomant Petrák pracoval na stejném zadání jako v minulém akademickém roce, kdy neuspěl u obhajoby. Práce je plně přepracovaná a v současné podobě splňuje body zadání, byť v některých směrech nedokonale. Diplomant se viditelně soustředil na odstranění hlavních nedostatků, které mu byly vytčeny jak v minulých posudcích, tak při obhajobě. Domnívám se, že v předloženém tvaru lze práci příjmout a hodnotím ji známkou dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Findura, Milan

Předložená diplomová práce plně pokrývá rozsah zadání. Po odborné stránce se podle mého názoru jedná o téma nepříliš náročné. Diplomant ho zvládl solidním způsobem. Práce samotná má logickou strukturu a přehlednou formu, diskuse dosažených výsledků je správná. Po formální stránce je práce také vcelku dobře zpracovaná až na drobné nedostatky (např. používání zkratek bez vysvětlení významu-pp.28 nahoře, opomenutí předpokladu pro vztah (5), vztah (61) a další). Úvodní části jsou poznamenány autorovou nejistotou a trpí drobnými formulačními nedostatky, ale celkové vyznění práce je uspokojivé a jednoznačně svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 23250