JOCH, V. Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Průša, Stanislav

Předložená diplomová práce se zabývá perspektivní tématikou deposice a diagnostiky zlatých nanočástic na křemíkových substrátech. Je pilotní studií domovského pracoviště v této oblasti a naznačuje perspektivy dalšího výzkumu. Bohužel práce vznikala pod časovým tlakem, což se negativně projevilo především na její formální stránce. Diplomová práce trpí řadou nedostatků a nepřesností (překlepy, odkazy na obrázky, cizojazyčné popisy některých obrázků, atd.). Po obsahové stránce prezentuje DP tematicky ucelenou část experimentálních výsledků, které autor při depozici a studiu zlatých nanočástic získal. Autor si osvojil technologii přípravy vzorků i obsluhu TOF-LEIS spektrometru na ÚFI FSI VUT v Brně. Projevil smysl pro spolupráci i dostatečnou míru iniciativy a samostatnosti, které však byly omezovány časovou tísní před odevzdáním práce. Kladně hodnotím jeho práci s odbornou literaturou. Diplomant v předložené práci splnil její zadání a přes uvedené nedostatky hodnotím práci stupněm B. DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čech, Vladimír

Práce se zabývá nízkoenergiovým (keV) rozptylem iontů (TOF-LEIS) inertních plynů (helium) na nanočísticích zlata za účelem srovnání experimentálních a simulovaných spekter. Práce vychází z historického úvodu věnovaného rozptylu iontů, zavedení terminologie a fyzikálnímu popisu uvedeného děje. Stručně je popsáno experimentální uspořádání měřící aparatury a příprava vzorků s nanočásticemi zlata o průměru 10 nm na křemíkovém substrátu. Pro charakterizaci nanesených nanočástic byly využita rastrovací elektronová a sondová mikroskopie (SEM, AFM). Stěžejní část práce se věnuje popisu TOF-LEIS spekter, vlivu teploty vzorku na tvar spektra a porovnání simulovaných spekter pro různě poloměry nanočástic s experimentálními spektry pořízenými při různých teplotách vzorku. Tato poslední část se jeví jako poměrně problematická a náročná na interpretace. V dalším pokračování této studie by bylo vhodné doplnit experimenty např. s použitím různého stupně pokrytí substrátu nanočásticemi, použitím různých průměrů nanočástci a také podrobnější charakterizací vzorků pomocí AFM. Formálních nedostatků je vzhledem k nevelkému rozsahu práce nadbytečné množství. Práce však přináší některé zajímavé výsledky a má tedy své opodstatnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38498