PAVELA, M. Řízení technologického procesu pomocí programovacího logického automatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce se zabývá aplikací programovatelného logického automatu Simatic. V prvních částech je přehled jeho vlastností a možností. V dalších částech je popsána konkrétní úloha z praxe, ve které je zmíněný přístroj využit. Praktické ověření funkce však nebylo provedeno z důvodu zániku pořadavku na realizaci. Student pracoval naprosto samostaně, s mimimem konzultací s vedoucím. Stylistická i grafická úroveň práce je dobrá. Nejdůležitějším přínosem práce je, že studnet naučil pracovat s velmi rozšířeným typem programovatelného logického automatu, což je v praxi velmi žádaná dovednost.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Knobloch, Jan

Práce se zabývá návrhem řízení míchacího a plnícího zařízení na barvy programovatelným automatem. Je členěna do 7 kapitol. První tři kapitoly se věnují úvodu, historii a teoretickým popisem funkce PLC. Kapitoly jsou logicky členěny a dobře se čtou. Praktická část je věnována popisu konkrétního technologického procesu míchání dvou barev a plnění směsi do plechovek. Dále jsou zde srovnány dva typy PLC kontrolérů a popsán postup zpracování uvnitř PLC. V kapitole 6 je uveden zdrojový kód programu v žebříčkovém diagramu (ladder), jehož popis je o několik stránek dříve. Ocenil bych podrobnější popis tohoto programu přímo v kapitole 6. Je škoda, že se práce nedočkala realizace, nebo alespoň simulace s výstupy v podobě časových průběhů. Na začátku práce je velmi stručný abstrakt, který spíše shrnuje obsah. V práci se občas vyskytne menší chyba, nebo překlep, či chybný odkaz na obrázek (str. 19 – Obr 4). Zadání práce bylo splněno a tuto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 35697