ODEHNAL, T. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž na území města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Celkové pojetí, obsah i rozsah diplomové práce odpovídají zadanému úkolu a stanovenému cili.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl i rozsah zadání diplomové práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na odpovídající úrovni a v potřebném rozsahu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Zpracování podkladů a vstupních dat bylo provedeno na potřebné úrovni a v potřebném rozsahu. Diplomová práce mohla obsahovat podrobnější podrobnější komentáře a vlastní úvahy.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce odpovídá zvolenému zadání a řešené problematice. Ocenění bylo provedeno odpovídajícími metodami, v případě porovnávací metody za pomoci dostačující databáze o 30 srovnatelných prvcích.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Vlastní přínos pro praktické využití je úzce lokalizován, přes to má určitou vypovídací schopnost, teoretické využití je širší.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A Při zpracování své diplomové práce autor využil všechny vhodné a běžně dostupné zdroje a správně je ve své práci uvedl.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je vypracována přehledně, v textové části jsou vhodně umístěny mapy, tabulky, sloupcové i čárové grafy a fotodokumentace vybraných a posuzovaných nemovitostí. V přílohové části jsou ke každé vybrané mnemovitosti informace o budově, katastrální mapa a ortofotomapa se zvýrazněním polohy dotčené nemovitosti. Práce obsahuje jen menší množství stylistických a gramatických chyb.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni. Vybraný typ objektu – garáže tvoří relativně úzký segment trhu a co do velikosti a způsobu užití jsou velmi dobře srovnatelné, je tedy na místě použití i metody přímého porovnání. Kladně hodnotím i sestavení srovnávací databáze o 30 prvcích. Všechny oceňované objekty jsou pečlivě popsány, v práci jsou uvedeny i údaje z katastru nemovitostí, vč. ortofotomapy s vyznačenou polohou. Součástí analýzy trhu s garážemi v městě Brně je i sledování časového vývoje od roku 1999 a provedení regresní analýzy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Cíl diplomové práce byl splněn v celém rozsahu, získané poznatky jsou přehledně shrnuty v závěrečné kapitole.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Vstupní data a informace pro ocenění vybraných 10 nemovitostí jsou uvedena včetně zdůvodnění výběru různorodých lokalit. Ocenění bylo provedeno odpovídajícími metodami. Pro porovnávací nevyhláškovou metodu byla sestavena databáze o 30 prvcích, což je naprosto postačující.
Obtížnost a správnost řešení B Celkový přístup je po odborné stránce správný, jen by ještě bylo vhodné uvést, která ze dvou použitých metod administrativního ocenění je správná, a která je provedena jen za účelem porovnání výsledků.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s garážemi v různých lokalitách města Brna.
Odborná jazyková úroveň A V diplomové práci jsou užity odborné pojmy a formulace na dobré úrovni, text je logicky uspořádán.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Text bez výrazných gramatických a stylistických chyb, tabulky a grafy jsou přehledné, v textu jsou místy překlepy.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24850