BAŘINA, T. Design ofsetového tiskařského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Design velkého vícebarevného tiskového stroje představuje velmi složitý komplex designérských řešení, které diplomant zvládl velmi dobře a to včetně aplikace některých inovativních prvků. Na fyzickém modelu je použita oproti výkresům kontrastnější barevnost, což v tomto měřítku celek poněkud rozbíjí (ve skutečné velikosti však stroj z ptačí perspektivy vnímán nebude).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kobosil, Karel

Design ofsetového tiskařského stroje je překvapivě populární disciplínou, i když jsem, upřímně řečeno, nepřišel na žádný pádný důvod k tak vysoké frekvenci a zájmu o tento fenomén. Štefan Malatinec, prof. Diblík, prof. Škarka a několik studentů v historii 10 - 15 let toto téma probádali a přinesli sice nezvratné důkazy o úspěšném řešení, nikoliv však důkaz jakékoliv efektivity. Navíc jediný český výrobce, který snesl světové srovnání, již několik let neprovádí ani vývoj, ani daný výrobek nerealizuje. Struktura celého stroje je modulární, a mimo měřítko obvyklých strojírenských zařízení. Svým tvaroslovným konceptem připomíná spíše architekturu. Design se odehrává tedy především v detailech lidského měřítka a kontaktu těchto detailů s obsluhou. Autor si je vědom tohoto problému, a proto vedle "urbanistického" modelu řešil jednotlivé fragmenty modulů, čímž přiblížil vlastní design posuzovateli daleko blížeji, než lze očekávat. Tím mimo jiné prokázal propracovanost koncepce v celku i detailu. Barevnost, která sjednocuje celkový koncept, je na postrech podstatně propracovanější. Na modelu působí příliš schematicky. Oceňuji přístup autora k tomuto úkolu s respektem ke strojírenské technologii a měřítku celé strukury. Proto navrhuji známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47213