ŠTANCL, V. Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jan

V bakalářské práci byly splněny všechny cíle vyplývající ze zadání. Výborná práce s literaturou, citacemi a samostatnost během řešení bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matuška, Martin

Bakalářská práce je přehledně, rozčleněna do šesti částí, ve kterých je zpracován výrobní postup zvolené součásti metodou Rapid Prototyping, její následná výroba a ekonomické srovnání s dalšími možnými variantami výroby. Cíle, které vyplývají ze zadání student splnil v plném rozsahu. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50896