JANDA, R. Charakteristiky statistické vazby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Michálek, Jaroslav

Cílem práce bylo uvést přehled měr statistické vazby pro různé typy měřených dat, provést jejich srovnání a jejich vlastnosti demonstrovat na simulovaných nebo reálných datech. Tento cíl se mu podařilo splnit. Na práci pracoval systematicky a se zájmem, s pomocí vedoucího prostudoval doporučenou literaturu, samostatně se seznámil se statistickým software STATISTICA, vybral vhodné ilustrativní příklady a během své praxe v závodě TSCD v Dačicích samostatně opatřil reálná data, která zpracoval a demonstroval tak praktické využití studovaných měr statistické vazby. Během zpracování dokázal překlenout některé potíže se studiem odborné literatury, postupně se dokázal dobře vyrovnat se stylistickou stránkou práce a podařilo se mu dobře propojit teoretické partie uváděné v prvních kapitolách s aplikační částí uvedené v předposlední šesté kapitole. Provedená aplikace byla provedena zcela samostatně pouze s minimální pomocí školitele. Tato kapitola svědčí, že uchazeč dovede samostatně řešit vybrané problémy z technické praxe. Práce je psána celkem jasně a přehledně, v některých místech se objevují drobná nedopatření, která považuji spíše za problémy technického charakteru (z nich uvádím: např. str. 12 chybí odkaz na statistické tabulky významnosti Spearmannova koeficientu, na str. 13 chybí závorka ve vzorci pro dvourozměrnou výběrovou distribuční funkci, dále je na této straně chybně uvedena kritická hodnota pro Chi2 test dobré shody, na str. 19 při použití Pearsonova korelačního koeficientu chybí zmínka, jak je to s normalitou zpracovávaných dat a odůvodnit, zda lze v tomto případě uvedený koeficient použít, v ilustrativní kapitole 5 by bylo vhodné srovnat na daných datech více zavedených měr statistické vazby, na str. 29 v odstavci 6.4.2 je třeba vysvětlit, zda se jedná o párová pozorování). Konečně kapitolu 7 - Závěr by bylo možné po stylistické stránce podstatně vylepšit. Celkově lze konstatovat, že student prokázal schopnost prostudovat a porozumět matematické teorii, dovede ji s pomocí statistického software použít v průmyslové praxi, proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fusek, Michal

Práce obsahuje přehled charakteristik statistické vazby pro různé typy dat včetně aplikací na příkladech a reálných datech. Oceňuji zejména použití charakteristik statistické vazby v reálném provozu. Práce obsahuje několik překlepů, např. chybně uvedené vzorce pro výpočet aritmetického průměru (str. 11), Cramérovo V blížící se k nule značí závislost mezi znaky (str. 14). Chybí vysvětlení některých symbolů (např. c ve vzorci 3.9 na str. 14). Popis některých základních statistických metod je nesrozumitelný (např. testování statistické významnosti Pearsonova korelačního koeficientu na str. 11). V kapitole Ukázka aplikace statistických vazeb by bylo vhodné uvést více příkladů pro jednotlivé korelační koeficienty, případně nějaké typické situace, kdy se vybraný korelační koeficient hodí více než jiný. Grafická úprava práce je až na několik drobností kvalitní, oceňuji zpracování v systému LaTeX. Práce obsahuje minimum gramatických chyb. Rezervy v oblasti stylistické jsou však značné. V práci nejsou citovány všechny publikace uvedené v referencích. Zadání bakalářské práce bylo do jisté míry splněno. I přes výše uvedené nedostatky práci po zodpovězení přiložených dotazů doporučuji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47205