KROULÍKOVÁ, M. Hodnocení elektronického obchodu a návrh internetového marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50857