FABÍK, P. Návrh technologie výroby tvarované duté nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Velmi pozitivně hodnotím autorův přínos a inovaci v již zavedené výrobě součástky pro automobilový průmysl. Kvalitu práce snižují některé špatně naskenované obrázky (např. 3.9, 3.11) či nejednotné značení veličin (plocha je značena S i A). Autor provedl i simulaci procesu tváření v programu PAM-STAMP, avšak výstupy z tohoto programu na obr. 5.27 - 5.30 jsou téměř nečitelné (malé legendy). V technicko-ekonomickém zhodnocení (kap. 6.2.2.4) autor nesprávně dosadil šířku svitku plechu. Tímto dochází ke vzniku chybné kalkulace nákladů na materiál. Autor se nedržel doporučení při řazení citací. Tyto nejsou seřazeny ani dle pořadí odkazů v textu ani dle abecedy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47258