STEJSKAL, T. Návrh a realizace vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníku pro zpracování zvukových signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně a samostatně. Při návrhu zapojení vstupních a výstupních obvodů nesáhnul po prvním doporučeném zapojení, které našel, ale nastudoval výhody a nevýhody různých typů zapojení, parametry použitých operačních zesilovačů atd. a porovnal jejich ceny. Zabýval se i vlastnostmi a cenou použitých pasivních součástek. Provedl simulaci vlastností všech obvodů, návrh desek plošných spojů, jejich osazení a ověření jejich parametrů. Zadání práce bylo splněno. Po formální stránce je ale práce pouze na dobré úrovni, místy nejsou dodrženy typografické zásady pro psaní proměnných v textu a vzorcích, formátování nadpisů, číslování obrázků není podle kapitol a u převzatých obrázků schází citace atd. V textu se několikrát vyskytuje neplatný křížový odkaz ("Chyba, nenalezen zdroj odkazu"). Obrázky desek pološných spojů a obrázky s grafy výsledků měření patří spíše do přílohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Koton, Jaroslav

Autor ve své práci popisuje návrh vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníků určených pro zpracování akustických signálů. Na základě potřeb kladených na tyto obvody jsou jednotlivé funkční bloky vhodně propojeny. Za zajímavé považuji využití obvodů MAX333, v případě použité přeladitelné horní propusti mne nadšení opouští. Autor až příliš využívá citovaných zdrojů, což následně vede k nutnosti modifikovat zesílení horní propusti za pomoci odporového děliče napětí. V cestě užitečného signálu jsou dále použity elektrolytické kondenzátory, přestože sám autor z pohledu šumových vlastností tento typ považuje za nevhodný. Navržené obvody byly realizovány a podrobeny měřením modulové a fázové charakteristiky, přeslechu, harmonického a intermodulačního zkreslení. V tomto výčtu experimentálního měření postrádám hodnotu odstupu signálu od šumu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 40384