BURIAN, J. Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koton, Jaroslav

V rámci práce bylo vytvořeno automatizované měřicí pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření napěťových přenosů. Pravidelnými konzultacemi vznikaly nové požadavky vedoucího na postup měření a způsob obsluhy programu, na které student pružně reagoval. Činnost automatizovaného pracoviště pak byla ověřena experimentálním měřením vybraných přípravků. K práci nemám výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Student ve své práci navrhl a realizoval dvě automatizovaná pracoviště v prostředí Agilent VEE, které jsou propojeny s měřicími přístroji. Obě části jsou z hlediska návrhu dobře promyšleny a v práci detailně popsány. Výstupy jsou následně zpracovány v Matlabu. Funkce systémů byly úspěšně ověřeny prostřednictvím měření tří variant usměrňovačů. Z formálního hlediska by student mohl v teoretické části více citovat literaturu, v práci více provázat obrázky a text. V textu není nikde uvedeno více informací o měřených přípravcích (schéma zapojení, použité OZ, …), jelikož však nebylo v zadání uvedeno, že student má porovnávat výsledky více usměrňovačů, zadání považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 40370