BRADÁČ, M. Implementace vybraných řidicích algoritmů pro FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student se zabýval studiem vlastností konkrétní real-time platformy cRIO programovatelné jazykem LabVIEW. Program pro cRIO se skládá ze tří částí (host, RT, FPGA) a posouzení možností a výkonnosti dané platformy je tedy netriviální problém. Nejprve byly studovány vlastnosti dílčích částí HW s použitím jednoduchých úloh. Následně bylo zpracováno několik komplexních úloh a měřeny nároky na paměť a procesorový čas. Student pracoval iniciativně a dosáhl prakticky použitelných výsledků a závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Práce se zabývá implementací na HW a SW fy National Instruments, konkrétně je zaměřena na použití nástroje cRIO. Práce shrnuje mnoho podstatných implementačních poznámek a poznatků, přináší tak čtenáři široký rozhled o možnostech použití NI cRIO / FPGA spolu s LabView a dále pak spolupráci s nástroji Mathworks: Matlab - Simulink. Práce je po stránce gramatické, stylistické i grafické vpořádku. Jelikož student pracoval na své práci ve stejné laboratoři jako já (oponent), mohu konstatovat, že se práci věnoval svědomitě a řádně, což při časové náročnosti kompilací kódu často vyžadovalo pevné nervy a spoustu času stráveného u PC. Jediná má drobná výtka je, že zhodnocení pomocí Trace toolkitu jaké je provedeno v tabulce 5.13 mohlo být provedeno i u jiných úloh. Práci hodnotím jako zdařilou a přínosnou, dporučuji ji k obhajobě a dále jako doporučenou literaturu nejen pro studenty začínající s LabView a FPGA.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33591