SOBOTKA, O. Automatizace děličky TOS DU 250 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Práce se zabývá automatizací děličky TOS DU 250. V práci byly stanoveny 4 cíle. S cílů je splněn pouze 3. Cíle 1. a 2. jsou splněny pouze částečně a cíl 4. chybí zcela. Postup řešení není příliš logický. Chybí přesná specifikace cíle (jaká má být výsledná přesnost polohování, jak velká hmotnost se má na dělící zařízení upínat …). Po grafické a stylistické stránce je práce slabá. Slovní obraty jako např. str. 33 „Na počátku hledání jsem si myslel, že tato část bude z celé mé práce nejzajímavější a budu mít na výběr z mnoha řešení, ale takto to není.“, nebo „Po dalším hledání, těsně před odevzdáním, přišla na trh fa. Renishaw s novým produktem. optoelektrického snímače, který je přímo stvořen pro moji aplikaci.“ do práce nepatří. Práce s citacemi je dobrá. Celkově je zadání pro obecného bakaléře poněkud obsáhlé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 50825