GALÁŽ, Z. Výpočet tempa řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mekyska, Jiří

Student během realizace práce dbal rad vedoucího, pracoval samostatně a sám navrhoval nové postupy vedoucí k výpočtu tempa řeči pomocí vektorové kvantizace. Ačkoliv se student před samotným řešením práce nesetkal s problematikou číslicového zpracování řečových signálů, tuto problematiku si velmi rychle osvojil a všechny postupy jak teoreticky, tak prakticky, zvládl. Student splnil zadání a dosáhl dobrých výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 46/50
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Bakalářská práce má 51 stran, je rozdělena do 7 kapitol včetně literatury a je psána ve slovenštině. Grafická úprava je celkem dobrá, i když student mohl větší péči věnovat rozložení a popisu obrázků. Také někdy stejné proměnné jsou vyjádřeny jednou stojatě, a jednou kurzivou. Cílem práce byl návrh metody pro stanovení tempa řeči nahrávek v databázi TIMIT. Tempo řeči počítá nepřímo z počtu hlásek a doby trvání nahrávky. Jako příznaky použil MFCC a LPC a PLP parametry. Pro klasifikaci využil metodu k-means s různým nastavením prahu. V programu Matlab vytvořil vlastní grafické prostředí, pomocí něhož provedl testování tempa řeči pro všechny nahrávky v databázi. Je škoda, že v úvodních kapitolách příliš vypisuje teorii, místo aby se více věnoval vlastní metodě. Student zadání bakalářské splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 40360