DOLEŽEL, P. Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Balej, Jiří

Student pracoval po celou dobu samostatně, průběžně získané výsledky konzultoval. Velmi časově náročné bylo opatření datasetu 200 stanic a ověření jejich geografické polohy. Výsledky měření jsou přehledně zdokumentovány a srovnány s měřením provedeným autory metody. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce B 16/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Müller, Jakub

Student se ve své práci zabýval lokalizací IP stanic. V teoretické části jsou uvedeny dva přístupy, avšak v práci je pak rozepsán pouze přístup pomocí měření hodnoty RTT. Lokalizace stanic pomocí statických metod je dosti zanedbána. Student v textu často používá zvláštní slovní spojení, které mohou čtenáře mást. Dále jsem v textu narazil na gramatické chyby a student se také nevyvaroval i nepřesnostem, kdy popisky na obrázku 4.1 neodpovídají notaci v textu a rovnice 4.1 je špatně popsána. Po stránce vědecké je však práce velice kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 40364