HAMADA, A. Návrh obrazového postprocesoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubásek, Radek

Student popsal princip měření rychlosti projektilů a provedl základní experimenty vedoucí k ověření daného principu měření střel. Dle konzultace s vedoucím projektu ve firmě Prototypa kladně hodnotím přístup a aktivitu během řešení projektu. Student se aktivně zajímal o problematiku a flexibilně reagoval na změny ve způsobu řešení projektu daný okolnostmi. Po formální stránce je práce standardní, grafická úprava obrázků by mohla být lepší. Student i vzhledem k omezené dostupnosti literatury pracoval s prameny týkající se vlastního hardwaru nikoliv metodiky měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená práce uvádí poměrně dobře zpracovaný teoretický úvod, dále pak popisuje algoritmus lokalizace projektilu na simulovaném signálu. Také popis osvětlovací techniky a problémů se skutečným signálem má logiku a působí dojmem, že student samostatně řešil zadaný problém. Následně však v textu postrádám ověření funkčnosti zařízení jako celku, přičemž zadání jasně stanoví, že má být navrženo „paralelní nebo sériové komunikační rozhraní s navrženým systémem a algoritmus pro zpracování obrazu pomocí DSP/FPGA“. Autor popisuje pouze algoritmus pro detekci impulzu v zašuměném průběhu pomocí prostorové a časové derivace a eliminace vlivu šumu pomocí průměrování implementovaný v prostředí matlab. Je tedy nutné, aby bylo zdůvodněno, proč nebylo zadání splněno v plném rozsahu. Formálně je možné konstatovat, že má práce velmi špatnou úroveň, vyskytují se časté hrubé mluvnické chyby a chyby ve značení matematických proměnných. Sloh textu neodpovídá slohu bakalářských prací v technických oborech (vyskytují se věty, jako např.: „Co chci opět připomenout, je potřeba ještě myslet na datový tok z druhého snímače.“). Podivný je také výskyt poznámky (otázky) na str. 17, kde autor jakoby sám vše věděl a pouze testuje čtenáře, zda je výhodnější použití technologie LASER nebo LED. (viz otázka č. 1) Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji hodnotit práci známkou uspokojivě / 68 bodů. Pokud bude dostatečně zdůvodněno nesplnění zadání, může být bodové hodnocení zvýšeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 40356