HANAČÍK, R. Bezpečnost RFID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, nepodařilo se však přípravek zcela dokončit. Navrhuji hodnotit známkou dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Morský, Ondřej

Student se seznámil s technologií RFID a s čipovými kartami. V teoretické části popisuje základy těchto technologií i možné útoky. Tato kapitola je poměrně dobrá, až na některá protichůdná řečení. V kapitole 1.4 student uvádí, že kapacita RFID tagu je maximálně 256 bitů. V kapitole 1.7 však navrhuje uložení celého pacientova chorobopisu do tohoto tagu. Práce obsahuje několik nepodložených tvrzení. Celkově je práce s literaturou a její citování velmi slabé. Kapitoly 1.5 a 1.7 obsahují spojení "Jako největší plus považujeme...", "Proč nevybavit ledničku RFID čtečkou?" apod. Tyto kapitoly tak působí jako reklamní sdělení. V praktické části student navrhnul emulátor RFID čipů a přiložil také návod pro laboratorní úlohu. V elektronické verzi práce není přiloženo zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 40355