HUŇKA, R. Výměna nástrojů u svislého soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Téma práce je velmi aktuální. Student pracoval samostatně. Využití v praxi je dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skýpala, Milan

Řešení zadání diplomové práce není jednoduchý úkol, navíc tuhost, přesnost a kvalita tohoto konstrukčního uzlu jsou velmi důležitým prvkem pro obráběcí proces svislého soustruhu. Autor ve své práci uvádí řešení pouze pro jeden typ strojů SKL, které se vyrábí pouze ve velikostech 8, 10 a 12 s řeznou silou na smykadle 20000N, avšak v produkci firmy TOSHULIN, a.s. jsou stroje i jiných typů a větších velikostí s řeznou silou až 80000N, čímž splnil zadání jen částečně. Navíc navržená řešení včetně zvoleného jsou v praxi známá a v navrženém řešení pro praxi nepoužitelná z důvodu malé tuhosti aretace, a tím možnosti vzniku chvění při obrábění, což má za následek nekvalitní povrch dílců. U Hirthova ozubení se v současné praxi používají hydraulické upínače se zámky, např. od firmy BERG. Řešení s hydromotory je drahé a tuhostně nedostatečné pro větší řezné síly. Což se dá říct i o řešení aretace pomocí svěrných pouzder Kostyrka a pomocí příčných čepů, které je navíc z hlediska vnější zástavby v praxi nepoužitelné. Ekonomické vyhodnocení zvolených variant bylo také provedeno pouze odhadem nákladů, což nesplňuje zadání práce. Chyby a nepřesnosti v diplomové práci: 1. V práci není použita správná terminologie z oboru svislých soustruhů, např. deska stolu, stůl - správně upínací deska, smykadlo-spodní díl - správně příruba smykadla, smykadlo-horní díl - správně smykadlo, řetězový dopravník - správně řetězový zásobník, apod. 2. V práci se objevují formální chyby, např. na straně 32, 40, 42, 43, 74, 84, 94, 104, 109, které jsem vyznačil do originálu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47297