PŘIKRYL, D. Město místo továrny - kompaktní bydlení v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Práce diplomanta Davida Přikryla vychází z variantní urbanistické studie, kterou si autor prověřoval možnost dotvoření centra Břeclavi i schopnost zapojení navazujícího, dnes nefunkčního, areálu cukrovaru do struktury města. Navržený přístup k řešení problematiky bydlení v soudobém městě má být jakousi opozicí vůči panelovému sídlišti, které vzniklo před několika desítkami let na druhém břehu řeky, a také vůči existujícím návrhům diveloperských projektů. Inspirace rotterdamským Bornem či jinými holandskými operacemi "vinex" je zde na místě. Důsledné členění rozvojového území na veřejná prostranství a vyhrazené privátní plochy, spolu s drobnou parcelací rozvojových ploch na malé privátní pozemky vytváří předpoklady pro příjemné a fungující místo, také z hlediska potřeb postupné realizace na malém městě je přístup diplomanta v českých podmínkách inovativní. Otázky a náměty k obhajobě: veřejné infrastruktura, veřejná prostranství, technická infrastruktura... z hlediska stavebního zákona i potřeb současné praxe, typologie obytných budov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B samostatný
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Hurník, Petr

Velmi kvalitní práce. Pokud by se ihned začalo s realizací, je to pozdě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Ponecháme-li stranou, že slovo "řešení" podle mého názoru do umění nepatří, můžeme autorův urbanistický koncept v zásadě ocenit. Trochu mi vadí navrhovaná demolice patrového domu v těžišti místa (hala však byla správně zachována), tojúhelníkovost náměstí, až přílišná šířka ulic a otevírání bloků. K řece mohly domy být v jednom či dvou případech blíže, takto nábřeží vyhlíží jako podle pravítka (pardon, křivítka).
Architektonické řešení A Velmi solidní. Kultivované. Jaksi je to celé důstojné. Přesto se vkrádá obava z unifikovanosti, motivované patrně (paradoxně) snad právě úsilím o architekturu. Vždyť jen záměr pokrýt 6-7ha města 150m od hlavního náměstí čtyřmi "typy" domů (domků) je hoden Perretova Le Havru. Je to vzdušné, čisté, autor nepochybně talentovaný. Schází však život a špína. Demonstrace, performance, otrhané plakáty a zpěv. Snad i humor.
Provozní řešení B Parkování uvnitř bloků, ať už v té či oné podobě, považuji za nešťastné. Bohužel může autor argumentovat platným stavebním zákonem. Dvory jsou však v předloženém projektu vůbec chápány příliš utilitárně, s velmi malou úctou k soukromí (mimo zmíněné parkování a "polootevřenost" také problematické rozdělení pozemků domů "B" ploty, okna hledící na dvorek souseda a dokonce terasy ve zvýšeném podlaží. Venkovní schodiště vedoucí do patra nebo průjezdy do dvora výrazně zvyšují tepelné ztráty jinak řadových - tedy úsporných - domů (nebo alespoň jejich investiční náklady). Ale možná by část těchto nedostatků byla velmi brzy samotnými uživateli odstraněna. A možná je to dobře.
Technicko konstrukční řešení A Bez problémů.
Formální úroveň A Velmi příjemná, bohužel u "nadhledových perspektiv" postrádáme vlevo na rubu předchozí strany svázaného elaborátu "staré stavy", jak to pan Přikryl nápaditě předvádí na předchozích dvoustranách. Také osobně preferuji podrobnější prokreslení (ostatně kvalitních) perspektiv před šrafurou (či - třeba šedou - barevností). Proč dokumentace domu "Typ B" neobsahuje řez? Proč jsou spletena značení - v legendě situace jsou zjevně domy "R" a "B" prohozeny oproti dokumentaci "typů" ?
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 31468