KRAMÁROVÁ, P. Studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Diplomová práce úzce navazuje na bakalářskou práci zabývající se vlivem teploty a UV záření na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje a rozšiřuje ji o vliv vlhkosti na tento účinek. Dále je práce doplněna o diagnostiku plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie a SEM analýzu jak vzorků mikroorganismů, tak nosného substrátu. Studentka pracovala při řešení práce zcela samostatně, přičemž experimentální práci průběžně konzultovala s přiděleným konzultantem. Vlastní diplomová práce obsahuje podrobný teoretický rozbor dané problematiky včetně aktuální literární rešerše. Výsledky jsou zpracovány přehledně s výstižnou interpretací a srovnáním s literaturou. Závěry jsou jasně formulovány. Diplomová práce splnila zadané cíle, proto ji doporučuji hodnotit výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartlová, Milada

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41478