HRADIL, M. Studie strojů pro letní údržbu komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se zabývá ve své práci rešeršním rozborem v oblasti strojů pro letní údržbu komunikací, přesněji příkopů a přilehlých svahů. Bakalářská práce studenta Hradila splnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešerše je úplný a přehledný. Uspořádání jednotlivých typů strojů je provedeno dle technologie s přehledem výrobců, výrobků a jejich technických parametrů. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na velmi dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování až na pár překlepů a technických výrazů (str. 21, 35) není žádné připomínky. Bohužel student uposlechl pokynu děkana a práci vytisknul oboustranně, což způsobilo prolínání obrázků z opačné strany. Student se důkladně odvolává na citace zdrojů. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce hodnotná. Student prokázal zájem o problematiku v této oblasti strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Jedná se o práci rešeršní, zpracovanou kvalitně v požadovaném rozsahu. Zajímavostí by bylo více technických, výkonnostních a rozměrových parametrů. Otázkou je jejich dostupnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47290