PACHER, J. Protichybové systémy s prokládáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Zadání práce splnil v celém rozsahu. Při práci si počínal velmi samostatně. Výsledky zpracoval do písemné zpávy dostatečně podrobným způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Diplomant měl ve své práci za úkol navrhnout protichybový systém s bitovým prokládáním zabezpečující datový přenos proti shlukovým chybám a pro tento systém vypracovat podrobný návrh realizace, který by měl být schopen pracovat jako individuální systém. Předložený text práce má 46 stran a je rozdělen do 6 kapitol. Členění je provedeno vhodným způsobem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Proti postupu návrhu protichybového systému nemám námitek, postup návrhu je v práci zřejmý a jednotlivé kroky jsou dostatečně komentovány a zdůvodněny. Diplomant ověřil funkčnost navrženého řešení pomocí simulace v Matlabu. Pro finální realizaci systému diplomant využil softwarové řešení, kdy vytvořil aplikace, které spíše opět demonstrují funkčnost navrženého řešení, než aby mohly být využity pro individuální systém použitelný u praktických aplikací. Nutno však konstatovat, že zadání práce bylo splněno v plném rozsahu a byla prokázané funkčnost navrženého řešení. Celkově je práce po formální stránce zpracována pečlivě s minimem překlepů a působí velmi dobrým dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 32010