HOSTINSKÝ, M. Návrh lisovacího přípravku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Henzl, David

Práce je zaměřena na návrh lisovacího přípravku pro rozměrově rozdílné součásti a splňuje předem vytyčené cíle. U hodnot koeficientů nákladů kooperace, součinitele otupení a součinitele tření není uvedeno odkud je příslušná hodnota zvolena. Také není uvedeno, že výpočty v kapitole 3.1.1 vychází z hodnot uvedených v tab. 3.1. V příloze postrádám výkres lomené desky TML 50, která posloužila jako příklad pro návrh technologie výroby. Vztah pro výpočet třecího úhlu je chybně uveden. Není zcela jasné, proč je metoda řezání za pomocí laseru a plazmy vyloučena, přičemž metoda řezání vodním paprskem je zpracována. V ekonomickém hodnocení, při výpočtu ceny součásti, se vychází z předpokládaných hodnot určených v kapitole 3.1.2, proto by bylo vhodnější tuto kapitolu zařadit přímo do ekonomického hodnocení. Výkresová dokumentace je na dostačující úrovní a obsažené chyby jsou formálního charakteru. Následující připomínky jsou spíše formálního charakteru. Připomínky: -vhodnější způsob umístění citací je za jednotlivými odstavci, -u odstavců chybí odsazení prvních řádků, -kapitola 3.1.1 odkazuje v textu na tab. 2.2, která neexistuje a hodnoty vychází z tab. 3.1 -tab. 3.1, 3.4 - neostré -ve stejné rovnici pro výpočet ceny součásti jednou použito indexu CP, po druhé indexu CM. -výkresy: v pohledu chybné znázornění závitu, způsob zakótovaných tolerancí není dle normy, u výkresu vačky zakótování jednotlivých rádiusů – nevyrobitelné

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47287