HLAVÁČEK, J. Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Bc. Jaroslav Hlaváček vypracoval diplomovou práci na téma"Příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu", cílem této práce bylo laboratorně prověřit míru retardace tuhnutí portlandského cementu při přídavku boritých složek. Student si při práci v laboratoři počínal samostatně a pečlivě. Zpracování a okomentování výsledků není příliš valné, ale z textu je patrno co diplomant myslí. V závěru je poměrně obsáhle shrnuto vše co bylo v průběhu práce naměřeno. Celkově hodnotím diplomovou práci známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalina, Lukáš

Diplomová práce Jaroslava Hlaváčka řeší příměsi ovlivňující tuhnutí portlandského cementu. Práce je celkově sepsána na 69 stranách, nicméně vyskytuje se zde mnoho nevyužitých stránek, chybné zarovnání textu a celá řada „překlepů“, což celkově snižuje formální úroveň a tedy celkový dojem diplomové práce. Teoretická část, která by měla být zaměřena na proces tuhnutí portlandského cementu a především na vliv příměsí, který tento proces ovlivňují je velmi slabě rozpracována. Některé názvy kapitol vůbec nekorespondují s následujícím textem, někdy i samotný název kapitoly nedává smysl. Celá práce byla napsána za použití především české literatury, která bohužel nebyla zcela aktuální, odkazy na zahraniční vědecké články a knihy se téměř nevyskytují. Výsledky práce jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů, ovšem diskuze, která by měla vždy nad naměřenými daty následovat, je velice strohá. V závěru práce student sepsal výsledky do uceleného textu, který shrnuje možnosti použití elektrárenských popílků, a to především v současnosti málo využívaných popílků z fluidního spalování. Z tohoto pohledu má práce jistě přínos vědecký a je nepochybně i dobrým základem pro výrobní sféru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce D
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 41454