JANSA, O. Možnosti využití rostlin pro výrobu energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Poměrně známé a aktuální téma bylo zpracováno s použitím běžně dostupné literatury v průměrné kvalitě. Téma práce je zejména nyní velmi aktuální a zasloužilo by si pečlivějšího zpracování s uvedením většího počtu konkrétních údajů a informací, jak technického charakteru, tak také z oblasti legislativy. Zejména část týkající se legislativy je zpracována velmi obecně, bez uvedením konkrétních předpisů. Rovněž stylistická a grafická úprava práce je průměrná, zpracovatel se nevyvaroval chyb, jako např.: - gramatických chyb a překlepů - nepřesných formulací, např. na str.19, kde v textu uvádí 3 skupiny biomasy, následně se pak zabývá pouze dvěma Za závažnější pochybení považuji neúplné členění technologií využití biomasy na str. 14 a nedostatečně provedené hodnocení tří srovnávacích variant rodinných domků. Rovněž vztah zpracovávaného tématu k současně platné legslativě by vyžadoval podrobnější zpracování

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kermes, Vít

Práce pana Jansy je zpracována na dobré úrovni s dostatečným rozsahem, i když rozsahy některých kapitol jsou nevyvážené. Očekával bych například rozsáhlejší text v oblasti kapalných paliv z obnovitelných energetických zdrojů. Jediné, co mě u práce trochu zarazilo je, že jsem nikde nenašel kapitolu s názvem Závěr s ní spojené shrnutí obsahu, což je asi největším nedostatkem. Po grafické stránce bych pro psaní dalších prací doporučil několik věcí: -oddělovat odstavce textu volným řádkem -srovnat si velikost písma textu a písma použitého ve vzorcích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19855