POSPÍŠIL, J. Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmeškal, Oldřich

Diplomová práce Jana Pospíšila je pokračováním bakalářské práce na stejné téma. Diplomant se podílel především na přípravě a charakterizaci optoelektrických vlastností několika sérií vzorků s organickými polovodiči. I když měřil stejnosměrné i střídavé charakteristiky, byl hlavní důraz kladen na interpretaci výsledků impedanční spektroskopie. Diplomant zvládl tuto obtížnou teorii na poměrně dobré úrovni, takže byl schopen interpretovat jednodušší experimentální výsledky. V práci aplikoval dvě metody: klasické Cole-Cole diagramy pro různé elektrické veličiny (impedance, kapacitance, induktance a jejich převrácené hodnoty) a regresní metodu, která poskytuje detailnější informace i o frekvenčních závislostech fyzikálních parametrů. V diplomové práci je pouze zlomek zpracovaných dat, jako celek jsou výsledky vykazovány při řešení projektu MPO. S přístupem Jana Pospíšila jsem byl beze zbytku spokojen, pracoval samostatně, iniciativně, zadané úkoly plnil operativně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weiter, Martin

Práce se věnuje aktuálnímu tématu charakterizace nových organických polovodičů pro organickou elektroniku. Práce je vhodně členěna do několika logických celků. Nejslabší části práce je její teoretická část. V rámci teoretické části postrádám větší důraz na shrnutí současného stavu, kdy podle zadání měla být provedena rešerše na téma použití organických materiálů v optoelektronických a elektroluminiscenčních prvcích. Rešeršní část práce je podprůměrná, této části by prospěla kvalitnější práce s literaturou. Jak je doloženo v uvedeném seznamu, autor uvádí pouze 11 literárních zdrojů, mezi kterými ale najdeme mnoho sekundárních a webových zdrojů, naprosto chybí práce s primárními informačními zdroji. Toto se odráží v kvalitě této části, kdy uvedené informace jsou útržkovité, nekompletní a neaktuální, uvedené údaje a tvrzení navíc nejsou podloženy citacemi (zejména v kapitole 2.1). Naopak silnou stránkou práce je její experimentální část. Jak je v práci doloženo, autor zvládnul náročné a komplikované experimentální metody, obzvláště cenné je zejména využití impedanční spektroskopie. Vysoce hodnotím rovněž zvládnutí náročného matematického aparátu, který byl použit pro vyhodnocení a interpretaci experimentálních dat. Práce tak přináší zajímavé výsledky, které mohou nalézt praktické uplatnění. Z formálního a jazykového hlediska je práce zpracována na nadprůměrné úrovni. Protože kvalita experimentální části výrazně převyšuje nedostatky v rešeršní části práce, práci hodnotím stupněm velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41459