ŠTENCL, F. Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Diplomová práce je zpracovaná velmi pečlivě s dostatečným sběrem dat. Teoretická část je obsáhlejší než analýza, ale v závěru je vše přehledně uspořádáno do grafů a tabulek. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl i rozsah zadání byl splněn
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň je velmi dobrá a obsáhlá
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V práci je rozsáhlejší teoretická část oproti analytické
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň je velmi dobrá
Přínos pro praktické i teoretické využití A Závěry jsou přehledné a lze je využít
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Výborná
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Výborné
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weigel, Lubomír

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Předložená diplomová práce má 76 stran a pokládám ji za úplnou, když obsahuje v souladu se zadáním průzkum realitního trhu o výši obvyklého nájemného z bytů v zadané lokalitě (město Olomouc), na základě průzkumu vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši obvyklého nájemného a grafickou část s výsledky, které jsou diferencovány podle velikostí bytů a oblastí ve městě.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Cílem diplomové práce je vytvořit pro danou lokalitu podklady o výši obvyklého nájemného z bytů, které budou využitelné při oceňování obytných objektů výnosovými metodami. S ohledem na tento cíl práce student provedl seriózní průzkum realitního trhu co do výše obvyklého nájemného z bytů v Olomouci, při němž vycházel především z nájemních smluv, z informací realitních makléřů a z realitních serverů, a následně získaná data vyhodnotil a graficky zpracoval. Tím získal velmi dobrý přehled o výši obvyklého nájemného z bytů v různých částech města a pro jednotlivé bytové dispozice.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Diplomová práce je zpracována se zjevnou snahou o co nejlepší výsledek. Obsahuje jednak teoretický přehled o základních pojmech, o druzích bydlení s akcentem na bydlení v nájemním bytě, pak analýzu realitního trhu o výši obvyklého nájemného z bytů v Olomouci, analýzu těchto údajů z 6 oblastí města pro velikostní skupiny bytů 1+1 a 1+kk až 4+kk a větší, a základní faktory ovlivňující výši nájemného a pak závěr s výsledky. Určitou slabinu práce vidím ve výčtu a prezentaci pouhých 2 faktorů ovlivňujících výši nájemného z bytů (dispozice bytu a vzdálenost od centra), jejichž význam v žádném případě nepopírám, ale lituji, že student zůstal jen u nich, když dalších 15 faktorů (na str. 67-68) student pouze vyjmenoval, aniž by je blíže jakkoliv popsal a jejich vliv na nájemné aspoň krátce rozvedl. Úroveň zpracování tak hodnotím jako dobrou.
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost práce vidím u tak velkého města jednak ve vhodnosti výběru reprezentativního vzorku, dále v objektivní nejednotnosti osnovy údajů z různých zdrojů (obtížnost při porovnávání) a pak i v "průměrování" výsledků získaných z jednotlivých míst na výslednou průměrnou cenu pro celou lokalitu (město), neboť hranice s konkrétní výší nájemného nejsou ostré, ale prolínají se. Student se tomu upřímně snažil čelit rozdělením města Olomouc aspoň do 6 větších oblastí. Řešení je tak velmi dobré.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce přináší užitečnou databázi s údaji o výši nájemného pro 6 oblastí města Olomouc (centrum, východní, severovýchodní a západní oblast, okrajové části a okolí Svatého Kopečku), která znalcům umožní adekvátní využití pro výnosové oceňování obytných objektů. Současně práce naznačuje i určitý námět a prostor pro rozvinutí dalšího teoretického bádání v tomto směru a lokalitě. Přínos se javí jako velmi dobrý.
Odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je napsána v českém jazyce, vyjadřování je srozumitelné, bez zjevných nedostatků gramatických a stylistických, takže její jazyková úroveň je velmi dobrá.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Předložená práce je vypracována přehledně a úpravně. Text práce je vhodně rozčleněn výraznými nadpisy a odstupy jednotlivých odstavců, data o nájemném i výsledky jejich vyhodnocení jsou uspořádány do srozumitelných a přehledných tabulek, a jejich další lapidarizaci vhodně doplňuje množství barevných, převážně sloupcových grafů. Na druhé straně práce není prosta některých formálních nedostatků jako jsou např. chybějící podpis studenta pod jeho čestným prohlášením o samostatném vypracování práce, dále i neúplná citace předpisů (např. u položky [3] na str. 70, kde není uveden název vládního nařízení). Kromě toho nesouhlasí názvy některých obrázku a grafů uvedených v seznamech na str. 72-74 s názvy uvedenými pod obrázky či grafy přímo v textu práce (namátkově např. u obrázku č. 3 na str. 48, u grafů č. 12 na str. 65, č. 13 na str. 66 - zde zároveň i překlep v nadpisu grafu) ap. V seznamech tabulek, obrázků a grafů (na str. 72-74)chybí odkazy na čísla stránek, na kterých se jednotlivě v práci nachází. Celkově tedy hodnotím písemnou a grafickou úroveň práce jako dobrou.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24740