KŘÍDLO, M. Automatizace výroby v menším podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Diplomant v návrhu řešení spíše popisuje jednotlivé technické vybavení, které by mělo zefektivnit automatizaci výroby na úkor návrhu procesů, keré jsou v organizaci nezbytné pro automatizaci výrobního procesu. V práci zcela postrádám práci s literaturou (zdroje, citace, apod.). Práci by také prospělo využití např. některých statistických metod pro zpracování vstupních dat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 E
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání E
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
E

Otázky

Posudek oponenta

Sotolář, Ivo

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 19837