KOLOUCHOVÁ, E. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářská práce Elišky Kolouchové je přepracováním původního projektu. Vzhledem k naprosto nedostatečné úrovni předchozího projektu se jedná o zásadní přepracování a nový návrh. Při hodnocení této práce jistě nelze pominout zásadní kvalitativní posun autorky a návrhu od původního projektu. Na rozdíl od předchozího je nově přepracovaný projekt založen na zřejmém konceptu urbanistickém i architektonickém. Tento koncept nevykazuje zásadní chyby, zároveň ale bohužel nepřináší žádnou specifickou kvalitu či "přidanou hodnotu", snad vyjma jasné orientace bytů k nábřeží s využitím obytných loggií. Projekt utilitárně zpracovává zadané téma jednoduchým objemovým řešením a někdy až banální typologií půdorysů či schematickým návrhem venkovních ploch. Ke škodě celkového hodnocení zásadní měrou přispívá formální zpracování projektu, zejména vizualizací. Otázky a náměty k obhajobě: - popište řešení detailu přerušení tepelného mostu u předstupující žb konstrukce loggie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup odpovídal nutnosti přepracování práce a časovým možnostem
Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Poslušná, Iva

Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. V celkovém výrazu jde o faktické splnění úkolu. To je patrné ve zpracování vizualizací a celkovém grafickém projevu - bez větší snahy autorky prodat vlastní ideu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C - navržené doplnění nároží je logické včetně přístupů vzhledem k okolním vazbám pozemku, jen výškově velice dominuje přiléhajícímu objektu - ustoupením objektu do ulice Malá Dlážka vzniká zřejmě nástupní předprostor, který však v průvodní zprávě není blíže definován
Architektonické řešení D - záměr otevřít byty atraktivnímu výhledu na řeku a město lze ocenit, ale jeho dokladování ve výkresech pohledů a vizualizacích působí neadekvátním měřítkem vzhledem k sousednímu objektu a dominantní stěny a stropní konstrukce vyvolávají dojem nehotové stavby, jako obytný dům velice nepřívětivý
Provozní řešení D - organizace a členění funkcí v podlažích i jednotlivých objektech je logické - v 1np se zdá daleký průchod ke sklepům, poloha prostoru na odkládání kol a kočárků je mimo vazbu na komunikaci - nejednotnost organizace zázemí pro komerční plochy (přístup přímo přes sklad, velikost zázemí pro zaměstnance - absence zařizovacích předmětů neodůvodňuje velikosti a možnosti zařiditelnosti prostorů bytů - zádveří nutné pro vstup do bytu z pavlače jsou velmi stísněná a v některých případech obsahují i vstupy do ložnic
Technicko konstrukční řešení D - volba kombinace stěnového systému a skeletu se zdá adekvátní, jen místy náhodná (1np sloupy s předsazenou stěnou, někde lícují), u bytů ve 2np se zdají sloupy zbytečné
Formální úroveň E - v situaci chybí označení hlavních vstupů a vjezdů - legendy jsou zbytečně obsáhlé (zjednodušit označení místností shodného funkčního využití) - grafické vyjádření konstrukce - (zřejmě) prosklených stěn není dostatečné, stejně tak vykreslení fasád, otazná je červená stěna ve dvorním pohledu (jediná použitá barva - důvod?)
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 33504