MARKEVIČOVÁ, V. Žabovřeské louky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Vendula Opletalová ve své diplomové práci předkládá k řešení lokalitu tzv. Žabovřeských/Komínských luk. Území o výměře více než 140 ha, v současnosti sloužící jako sportoviště/zahrádkářská kolonie, racionálním způsobem člení do dvou vzájemně se prolínajících celků - biocentra a sportovně-rekreačního parku. Ústředním motivem řešení se stala řeka Svratka, inspirující ve svých původních meandrech i proměnlivou hladinou. Opletalová se ve svém návrh snaží o harmonické propojení člaověka jeho okolí, krajiny a nototvaru. Schopnost dešifrovat otisk prapůvodního výrazu lokality v dialogu s geometrickou kompozicí kruhových korz, akcentovanými průhlednými osami a solitérními "IT"y. Podvědomý neklid, touha neustále stát na druhém břehu či snaha vidět více a dále s disciplinami rekreačního sportu. Mantra 20. století - Form follows function - zde nabízí nezbytný přesah k subjektivní interpretaci. Nepředlkládá konrkténí řešení, inspiruje. A tak věřím, že si v realizovaném návrhu své místo najde každý. Otázky k obhajobě: - celková koncepce návrhu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A pečlivý, kreativní
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

Práce vyniká kulturou koncepce i detailu silné pohledové osy jsou poněkud tvrdší, stejně jako rekreační objekty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Po racionální analýze řešeného prostoru dle tvaru terénu a inundačního ohrožení je dosaženo jasného rozdělení na území na tři funkční zóny. Ty jsou začleněny do kntextuz celého údolí Svratky jako hlavní osy brněnské rekreace. Návrh je srovnán se studiemi profesionálních zahradnických firem pro územní plán města Brna a jeví se jako vyzrálejší svojí velkorysostí a funkční logikou. Krajinářská velkorysost, elegantní koncepce ovšem postrádá možnosti postupné etapové výstavby dle požadavků dílčích investorů. Naopak soubor menších rekreačních objektů podél obslužné komunikace takovou etapizaci umožňuje. Kompozice zeleně je poněkud schematická.
Architektonické řešení B Vůdčím motivem pásu rekreačních objektů je jejich spojení s gabionovou stěnou. Tento brutalistní motiv sice správně kontrastuje s dřevěnou konstrukcí sportovních hal a dalších objektů, ale ty jsou zcela v zajetí pravých úhlů a minimalistických forem. Architektonické studie restaurace a kamenného domu dětí postrádají poezii odpočinku, zeleň je pouze kulisou v pozadí. To ovšem neplatí pro rotundoidní objekt vyhlídky na kouzelné naučné stezce, která volně parafrázuje starý meandrující tok řeky. Poněkud více vykazují poezii tři luční altány uzavírající pohledové osy.
Provozní řešení B V architektonické studii řešené objekty restaurace a domů dětí, které vytváří útulný prostor náměstí nevykazují při jednoduchosti prostoru žádné nedostatky, Jak výše zmíněno, chybí kryté posezení, podloubí a meziprostory.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční systém kombinace dřeva a kamene je bezproblémový, zvláště u jednopodlažních objektů. Vzhledem ke složitějším podmínkám jsou navrženy mikropiloty, ale stačilo by založení na desce.
Formální úroveň A Je na velmi dobré úrovni, velkorysá i romantická ideje návrhu je vyjádřena graficky jasně a a výrazně. Prostorové pojetí je vyjádřenou ruční perspektivou. Inspirační zdroje jsou kvalitní.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 31444