HEZINOVÁ, V. Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klepárník, Karel

Rozsáhlá dizertační práce Ing. Věry Hezinové „Development of instrumentation and methodology for proteomic and environmental analysis“ se zabývá vysoce aktuálním vědeckým problémem, výzkumem a vývojem metodiky a instrumentace mimořádně citlivých analýz některých významných molekul pro účely fyziologického výzkumu a molekulární diagnostiky. Byla součástí tří výzkumných projektů řešených v Oddělení bioanalytické instrumentace Ústavu analytické chemie AVČR, které jsou věnovány aplikaci mikro- a nanotechnologií, hmotnostní spektrometrie a laserem indukované fluorescence v proteomické a metabolomické analýze. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že teoretická i experimentální část řešení uvedené problematiky neměla charakter rutinní práce podle ověřených postupů, ale byla především základním vyhledávacím výzkumem v nových odvětvích analytické chemie. Dosažené výsledky jsou publikovány ve třech článcích v zahraničních vědeckých časopisech s vysokým impaktním faktorem. V jedné práci je uchazečka první autorkou. Po stránce obsahové jsou v práci uvedeny všechny relevantní údaje o teoretických principech, metodice analýz a jejich experimentálním uspořádání. Výsledky jsou jasně demonstrovány pomocí tabulek, záznamů separací a snímků z fluorescenčního mikroskopu. Po stránce formální je práce zpracována velmi dobře. Je napsána přehledně a srozumitelně, standardní angličtinou běžnou v odborné literatuře. V přehledu literatury jsou uvedeny publikace zahrnující všechny teoretické i praktické vstupní informace nutné pro práci na tomto projektu. Na základě uvedených výsledků je možné konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny. Zvláště oceňuji teoretickou studii hledání optimálních podmínek pro analýzu kokainu a jeho metabolitů pomocí kombinace kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. Výsledkem je originální návrh metodiky pro úplnou separaci všech analytů v jediném běhu analýzy. Za zmínku rovněž stojí konstrukce imunoluminiscenční sondy integrující magnetické a luminiscenční nanočástice. Uchazečka pracovala na tomto projektu po dobu více než čtyř roků. Svědomitě se věnovala řešení svěřených úkolů, pracovala samostatně a prokázala adekvátní znalosti studované problematiky. Naučila se metodiku syntézy imunofluorescenčních sond, zvládla instrumentaci deskové gelové elektroforézy, kapilární elektroforézy, fluorescenční mikroskopie, a spojení kapalinové kapilární chromatografie a kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií. Předložená disertační práce jednoznačně dokazuje, že Ing. Hezinová použila adekvátní metody vědecké práce, ovládá teoretické principy studované problematiky, zvládla náročnou metodiku a instrumentaci moderní analytické chemie a přinesla nové poznatky v tomto oboru. Disertační práce splňuje všechny stanovené podmínky, a proto doporučuji komisi pro obhajoby její přijetí.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bobáľová, Janette

Předložená disertační práce Ing. Hezinové je obsahově zaměřena na vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze, což představuje široké a stále vysoce aktuální téma. Poměrně značně rozsáhlá práce (194 stran) psaná standardním způsobem obsahuje 57 stran teoretického úvodu; seznam citované literatury čítající 273 prací naznačuje autorčin výrazný zájem o studovanou problematiku. Práce je adekvátně členěna, veškeré prezentované okruhy zapadají pod název práce, nicméně z mého pohledu nepůsobí úplně homogenně. Z pohledu jazykového mám výhrady k často opakovaným formulacím, hlavně v kapitole 4, jako je např. „I prepared..“, „I conjugated…“, „I verified..“ (kap. 4.1, str. 75). Dle mého názoru by bylo vhodnější, zejména u odborné práce, použití trpného rodu nebo autorského plurálu; osobně pro mne by byl text i čtivější. Na druhou stranu je nutné ocenit prezentované validační studie, které disertantka uskutečnila pro vyvinuté metody (např. kap. 4.4.2.7), a současně vyzdvihnout velké množství provedené experimentální práce, v nichž je potenciál pro pokračování a další vědeckou práci. Práce je podložena publikacemi v mezinárodně uznávaných prestižních časopisech i aktivní účastí na konferencích, včetně řady přednášek, což je dle mého názoru velmi cenné. Závěrem mohu konstatovat, že Ing. Hezinová prokázala široké znalosti moderních analytických technik, schopnost analytického myšlení a ochotu věnovat práci značné úsilí a množství času. Přes uvedené připomínky nelze pochybovat, že disertantka dosáhla stanovených cílů a získané výsledky potvrzují její schopnost samostatné vědecké činnosti. Disertační práce odpovídá současným vědeckým požadavkům pro získání hodnosti Ph.D., a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Otázky

Lubal,, Přemysl

xx

Navrhovaná známka

Čáslavský, Josef

xx

Navrhovaná známka

eVSKP id 48814