BOČEK, A. Projektové řízení v organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Výsledná práce je napsaná systematicky a přehledně. Splňuje zadání, cíle a požadavky diplomové práce. Považuji ji za velmi kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A Metody vycházející ze standardů IPMA jsou aplikovány na konkrétní projekt, jehož všechny etapy již úspěšně proběhly.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Student řešení vlastního průběhu projektu pravidelně konzultuje již od počátku svého studia (podzim 2010).
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část obsahuje velmi podrobné zpracování problematiky řízení projektů.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartošová, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 48801