PLCH, J. Aplikace pro editaci map spolupracující s GPS modulem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Kubánek, David

Student v první části práce podrobně popsal systém GPS a metody využívané tímto systémem pro přenos, zobrazování a zaznamenávání pozice. V praktické části zejména z programátorského pohledu popsal vytvořenou aplikaci a přidal i uživatelský popis. Drobnou výhradu mám ke kalibraci obrázkové mapy. Byla by výhodnější možnost zadat souřadnice jakýchkoliv bodů v mapě a ne pouze rohových. Příloha A.2 je špatně čitelná. Jak student sám uvádí, některé pasáže byly převzaty z neoficiálních zdrojů, čemuž je však třeba se vyhýbat a hledat ověřené prameny, což však je v této prudce se rozvíjející oblasti problematické. Na obr. 6.1 je pojem zeměpisná výška, správně má být zeměpisná šířka. Celkově mohu konstatovat, že jsem v práci nenašel žádné závažnější nedostatky a hodnotím ji jako velmi zdařilou. Zadání bylo zcela splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 32003