DOKULIL, Z. Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem GSM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Diplomant požadované zadání splnil na výborné úrovni. Navržená ústředna je vyřešena systémově, komplexně a zároveň detailně. Nad rámec zadání student zpracoval i návod k obsluze ústředny. Při řešení práce prokázal samostatnost a výborné technické znalosti. Z formálního hlediska je práce rovněž na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Pust, Radim

Student popsal problematiku elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) na jejímž základě navrhl a zkonstruoval ústřednu EZS s propojením na systém GSM, čímž zcela splnil zadání. Po odborné stránce je práce na výborné úrovni. Ve schématu na obrázku 14 vytýkám nepopsané vodiče vedoucí na sběrnici u odporů R21 až R24. Co se týká návrhu tak bych očekával blokovací kondezátor cca 100nF na napájení mikroprocesoru v jeho blízkosti. Po formální stránce jsem v práci shledal drobný nedostatek v podobě chybějícího seznamu zkratek. Dále se student v textu neodkazuje na veškerou použitou literaturu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 32008